Srijemska kuga proširila se na prostoru istočnog Srijema i dijelova zapadnog Srijema tijekom 1795. i 1796. godine. Važnu ulogu u sprečavanju širenja navedene epidemije imao je sanitarni kordon koji je bio na liniji Ostrogon – Stolni Biograd – Pečuh – Osijek – Vukovar – Ilok – Petrovaradin, a sastojao se i od karantena kod Donjeg grada (Osijek) i Sarvaša. Od početka 18. stoljeća započelo se s organiziranjem kordona koji se sastojao od još dva dijela na prostoru cijele Habsburške Monarhije. Drugi je dio prolazio kroz veći dio Ugarske preko Čakovca, Legrada, Varaždina pa sve do Virovitice, dok je treći prolazio na prostoru današnje Austrije.

Na temelju zapisa ljetopisaca iz Osijeka možemo primijetiti da je kuga bila raširena od ljeta 1795. do travnja 1796. godine kada su prema trenutačno dostupnim izvorima bili zadnji smrtni slučajevi uzrokovani od spomenute srijemske kuge. Unatoč tome kordon se između Osijeka i Vukovara otvorio tek početkom srpnja 1796. godine. Tijekom epidemije ljudi su iz zaraženih područja dolazili u osječku Tvrđu nakon čega su ih pripadnici naoružanih straža vodili u karantene. U okolici današnjeg Osijeka bilo je nekoliko karantena među kojima možemo spomenuti jednu kod Donjeg grada, a najvjerojatnije je jedna bila i u naselju Sarvaš.

Promatrajući povijest možemo uočiti mnogobrojne epidemije koje su pogodile prostor današnje Republike Hrvatske i Europe. Ovo je serijal o povijesti epidemija koje imaju jednu zajedničku posljedicu – ljudi su u skladu s mogućnostima našli rješenje za sve epidemije…

Više o Srijemskoj kugi i sanitarnom kordonu: